KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ "HAYALİMDEKİ ŞEHİR" PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

19.10.2011

T.C
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

"HAYALİMDEKİ ŞEHİR"

 PROJESİ

GİRİŞ:
Öğrencilerin yaşadıkları kenti daha çok sevmesi ve benimsemesi; gerek sosyal, ekonomik, kültürel, gerekse çevresel konularda duyarlılık kazanmaları, böylece öğrencilerde daha erken yaşta kentlilik bilinci kazandırılması projemizin hazırlanma gerekçesidir.
İlimizde öğrenim gören öğrencilerin; kent merkezinde yaşadıkları sorunları, eksiklikleri kendi bakış açılarıyla değerlendirmelerini, kendi yetki ve imkânları olsaydı nasıl çözebilecekleri yönünde fikir üretmelerini ve bunları diğer öğrencilerle paylaşmaları hedeflenmektedir. Ayrıca proje sonunda elde edilecek verilerin Belediye Başkanlığınca değerlendirilerek yeni uygulamalara fikir oluşturabileceği düşünülmektedir.
Projede yapılacak olan yarışma fikri ile öğrencilerde problem çözme, karar verme ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi, okullarımız arasında kent bilincini sağlamaya dönük rekabet ortamı oluşturulması amaçlanmıştır.
İlimiz Merkez İlçe'de yer alan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sorunları görebilen, değerlendirebilen bunun yanında sorunları görmekle kalmayıp çözüm yolu düşünüp üretebilen bireyler olmalarını sağlamaya yönelik Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülmek üzere "HAYALİMDEKİ ŞEHİR"  projesi planlanmıştır.

Bu proje;
Kırşehir’in sosyal, çevresel, ekonomik sorunlarının öğrenci gözüyle değerlendirilmesi ve çözüm önerisi geliştirilmesi, Kırşehir’in daha iyi anlatılabilmesi, öğrencilerden başlayarak hemşerilerimizin Kırşehir’i daha şirin hale getirebilmesine fırsat tanımak amacıyla Kırşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak katkılarıyla hazırlanmıştır.

1---KAPSAM:
Kırşehir İli Merkez İlçesi'nde bulunan İlköğretim okullarının ile ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler.

2---DAYANAK:

 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
 4. 18. Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu
 5. Valilik makamının proje ilgili oluru  
 6. Kırşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol

3---AMAÇ:
"HAYALİMDEKİ ŞEHİR" Projeden genel olarak;

 1. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile birlikte çalışmanın getirdiği sosyal nitelikli bilginin oluşturulmasını sağlamak
 2. Öğrencilerimiz dolayısıyla halkımızın Kırşehir’le ilgili farkındalık düzeyini artırmak.
 3. Üstlenilen görevler ile birlikte öğrencilerde çalışma, sorumluluk alma, dinleme, uzlaşma ve birbirine yardım etme gibi sosyal becerileri geliştirmek
 4. Öğrencilerde başarma duygusunu yaşatmak ve kendilerine olan güvenlerini arttırmak.
 5. Öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında ve ileriki sınavlarda kullanmalarını sağlamak Öğrencilerin yaptıkları çalışmaların yayınlanması sonucunda çevresi tarafından takdir edilmesini sağlamak
 6. Öğrencilerimizin özgüvenlerini geliştirecek ve kişisel kabiliyetlerini gösterebilecekleri imkânları sunmak.
 7. Öğrencilerimiz yoluyla velilerine ve çevresine ulaşarak Kırşehir’de yaşayan insanların şehirlileşmesini ve şehir kültürüne katkı sunmalarını sağlamak
 8. Kırşehir Belediyesi olarak şehirde yaşan insanların şehrin gelişimi ve yönetimi ile ilgili görüşlerini almak

Amaçları öngörülmüştür.

4--YAPILACAK ÖN ÇALIŞMALAR:

                Kırşehir Belediyesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi ARGE Birimi tarafından proje metni ve yıllık faaliyet çizelgesi hazırlanarak okullara duyurulacak ve yapılacak bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır..
Çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla aşağıda ki kurullar proje ön çalışmaları sırasında teşekkül edecektir.

İl Proje Yürütme Kurulu

 1. Belediye Başkanı
 2. İl Milli Eğitim Müdürü
 3. Proje Koordinatörü
 4. Eğitim Müfettişleri Başkanı
 5. Okul yöneticisi
 6. Veli temsilcisi
 7. Öğrenci Temsilcisi

Okul Proje Yürütme Kurulu

 1. Okul Müdürü
 2. Okul Müdür Yardımcısı
 3. Rehber Öğretmeni
 4. Öğretmen
 5. Veli temsilcisi
 6. Öğrenci temsilcileri

5--UYGULAMA:

Okul Proje Yürütme Kurulunun Yapacağı İşler:

 1. Projeye katılacak öğrenciler için gönüllülük esastır.
 2. Kurul yapılacak çalışmalar ile ilgili öğrencilere bilgi verilecektir.
 3. Proje süresince okullarda bulunan tüm branşlardaki öğretmenlerden destek alınacak ve öğretmenler proje ödevleri, performans ödevleri ve yıllık ödevlerin konularında proje konularından yararlanacaklardır.
 4. Öğrencilerin proje kapsamında yaptıkları çalışmaların il yürütme kuruluna ulaştıracaktır.
 5. Öğrencilerin kendilerine verilen konu başlıklarına ait konularla ilgili diğer öğrencilerle görüşerek onların gözüyle Kırşehir’in sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerine yönelik ön araştırmalar yapmalarını sağlayacaktır.
 6. Araştırma yapılırken kitap, dergi, internet vb. kaynaklar gibi yazılı, görsel ve işitsel araçlardan yararlanılması sağlanacaktır.
 7. Yapılan araştırma sonuçlarının okulda uygun bir yerde panolarda sergilenerek diğer öğrencilerle de paylaşılması sağlanacaktır.
 8. Dallarında ilk üçe giren öğrenciler belediyemiz tarafından ödüllendirilecektir.

6-PROJE KONUSU

Okullar “HAYALİMDEKİ ŞEHİR” Konusunda öğrencilerimizin beklenti, görüş ve düşüncelerini kompozisyon, şiir, resim, karikatür yâda proje formatında alınarak yarışmaya katılan tüm eserleri İl proje yürütme kuruluna gönderilecektir.

7--DENETİM ve GERİ BİLDİRİM:

Proje hazırlanacak raporlar ile yürütme kurulu tarafından denetlenecektir.

8--FİNANSMAN:

Proje finansmanı Kırşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tafından karşılanacaktır.

9--SONUÇ:

                Öğrencilerimizin eğitimi yoluyla velilerine ve çevresindekilere ulaşılarak Kırşehir’in daha güzel daha şirin bir şehir olması için bir imkan oluşacaktır.

Ziyaretçi Sayısı: 000551673
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com