İÇ ANADOLU BÖLGESİ DEĞERLER EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

17.01.2012

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

 Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan ve 11-13 Ocak 2012 tarihlerinde yapılan 2. İç Anadolu bölge eğitim çalıştayı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde, Konya, Çankırı, Aksaray, Ankara ve Kayseri illerinden temsilcilerin katılımıyla Kırşehir Temur otelde yapılmıştır.

Açılış ve protokol konuşmaları yapıldıktan sonra Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr Rüştü Yeşil ve Yrd Doç Dr Davut AYDIN birer konuşma yapmıştır. Belirli bir zaman sınırlaması olmadan moderatör olan Kırşehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şevket KARADENİZ yönetiminde iller kendilerine ait uygulamaları sunmuşlardır.

Çalıştay sonucunda, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr Rüştü Yeşil ve Yrd Doç Dr Davut AYDIN’ın katkılarıyla çalıştay düzenleme kurulu tarafından aşağıdaki tespit ve tavsiyeler ortaya konulmuştur.

Evrensel değerler çeşitli olmakla birlikte tüm toplumlar tarafından kabul edilen ve bizim toplumumuzda da kabul gören değerler şunlardır.


 • Sevgi  
 • Paylaşımcılık
 • Doğruluk
 • Kurallılık
 • Saygı
 • Adalet
 • Cesaret
 • Sadakat
 • Hoşgörü
 • Eşitlik
 • Vakar
 • Merhamet
 • İyimserlik
 • Bağımsızlık
 • Tevazu
 • Çalışkanlık
 • Güven
 • Farklılık
 • Hak
 • Özgürlük
 • Fedakarlık
 • Yardımlaşma
 • Şeffaflık
 • Sorumluluk

Bu değerlerin eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumun bütünlük içerisinde yaşaması için bir eylem planı oluşturulması gerekmektedir. Öncelikle tarihi gelişimi içerisinde değerler eğitimi ile ilgili temel çıkış noktaları şöyle sıralanabilir.

•         Mekanik öğrenme değildir

•         Robotlaştırma değildir

•         Bilgi küpü inşa etmek değildir

•         Yalnızca kuralları nakletmek değildir

•         Anlık değildir

•         Kalıtsal değildir

•         Çok yönlü öğrenmedir

•         İnsanlaştırma sanatıdır

•         Kişilik oluşturmaktır

•         Âna ve geleceğe biçim verme gayretidir

•         Süreç gerektirir

•         Sosyo-kültüreldir

 

Değerler eğitimi sadece öğrencilere değil aynı zamanda halka da verilmesi gereken ve eğitimsel yönü ağır basan bir uygulama olarak planlanmalıdır. Değerler eğitimi ile ilgili eğitsel özellikler şöyle sıralanabilir;

•         Yaşama, kişiye, topluma, dünyaya biçim vermeyi hedefler.

•         Sistem yaklaşımını gerektirir.

•         Kurallar ve ölçütler silsilesidir.

•         Gelişime ve değişime açık olmakla birlikte, değişmeyen yönleri de vardır.

•         Yaşanarak, gözlenerek ve hissederek öğrenilir.

•         Bütüncül bir bakış açısı gerektirir.

 

Değer eğitimi pedagojik olarak planlanarak organize edilmesi hem eğitim süreçlerinde hem de eğitim metotlarında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu sebeple değerler eğitiminde bulunması gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir;

İlke 1. Değerler boşluk kabul etmez; Değeri olmayan insan yoktur; Kötü değerlerle donanmış insan olabilir. Bu sebeple iyi değerler ile ilgili planlamanın yanı sıra kötü değerlerin yerine iyi değerler koymak üzere de planlama yapılmalıdır.

İlke 2. Kalıtımla geçmez; çevresel etkenlere göre biçimlenir. Toplumun hiçbir ferdi bu eğitimden mahrum bırakılmamalıdır. Toplum olarak amacımız fertleri toplumun değerlerine göre yetiştirmektir.

İlke 3. Yaşayarak, görerek ve hissederek öğrenilir. Değerler, yaşadıkları ortamlarda; yaşanılarak, gözlenerek ve hissedilerek öğrenilir. Bir ders olarak değil bir yaşam şekli olarak verilmesi daha uygun olacaktır.

İlke 4. Her zaman ve her yerde eğitimi gerektirir. İnsanın yaşadığı her zaman ve mekân, değerler eğitiminin kapsamındadır. Her yaşta ki ve sosyal konumdaki ferdin alabileceği bir değer eğitimi vardır.

İlke 5. Zihin, kalp ve davranış üçgenine oturur. Zihin ikna olmalı. Kalp, benimsemeli. Beden, sergilemelidir.

İlke 6. Red-kabul belirginliğine göre biçimlenir Değerler, toplumsal ve kurumsal kabul ve redlere göre biçimlenir. Toplumda karşılığı olmayan bir değer kabul edilemediği gibi toplum tarafından benimsenmiş bir değeri yok saymak yanlış  ir tutum olacaktır.

İlke 7. İç ve dış tutarlılık gerektirir. Hem değerlerler arasında hem de söylem-eylem arasında tutarlık gerekir. Eğitim vereceklerin bu konuda hassas olması değerin kalıcı olması için çok önemli bir ön şarttır.

Bu ve benzeri ilkeler göz önünde tutularak aşağıdaki çözüm önerileri incelenmeli ve kurumlar kendi organizasyonlarına ve hukuki altyapılarına göre planlamalar yapmalıdırlar. Farklı toplumsal kesimlerin (eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler vb.) katılımı ve desteğinin sağlanması, Düzenli bir geribildirim, kontrol ve değerlendirme-geliştirme mekanizmasının kurulması yapılacak çalışmaları güçlü kılacaktır.

Öneri 1. Eğitim Çalışmaları

•         Eğitim çalışmaları iki grupta ele alınabilir:

–        Değer Eğitimi

–        Değer Eğitimcilerinin (Anne-baba, Öğretmen) Eğitimi

•         İllerde yapılan çalışmaların internet ortamında paylaşımının sağlanmalı.

•         Bütün kademelerdeki öğrenciler için planlama yapılmalı.

•         Meslek insanları (esnaf, işçi, memur vb.) için planlama yapılmalı.

•         Meslek okulu (çıraklık eğitim, meslek liseleri ve yüksekokulu vb.) öğrencileri için planlama yapılmalı.

•         Bütün kademelerdeki öğretmenler, anne ve babalar için planlama yapılmalı.

Bu hususlar göz önüne alınarak konferans, seminer, panel türü bilgilendirme etkinlikleri, camilerde vaaz ve hutbelerin okutulması, medya destekli ana-baba eğitimi çalışmaları uygulanabilecek çeşitli etkinlikler olarak alınabilir.

Öneri 2. Araştırma Çalışmaları

•         Değer eğitimi araştırmaları özellikle dört alana yoğunlaşmalıdır:

–        Modern, milli ve evrensel değerlerin belirlenmesi,

–        Değer eğitiminde uygulanabilecek strateji, yöntem ve teknikler,

–        Dünyada ve Türkiye’de değer eğitimi uygulamaları,

–        Meslek liseleri ve meslek insanları üzerinde yapılacak değer profilleri araştırması

Bu çerçevede yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlatılması; ürünlerin paylaşıldığı sempozyum, kongre ve çalıştay çalışmalarının yapılması.

Öneri 3. Yayın Çalışmaları

–        Değerlerin işlendiği hikâye, roman, çizgi roman ve masal kitaplarının bastırılması

–        Mevlana, Yunus Emre, Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli gibi değer önderleri ile tarihi büyük şahsiyetlerin hayat hikâyeleri ve eserleri farklı seviyelere uygun kapsam ve dil çerçevesinde yeniden yazılması,

–        E-kitap ve basılı kitapların bulunduğu kütüphanelerin oluşturulması.

Öneri 4. Proje Çalışmaları

–        Değer alanında büyük şahsiyetlerin ve hayatlarını ve değerlerini konu alan televizyon, sinema ve çizgi filmlerin hazırlanması,

–        Mesleki değerlerin kazandırılması projeleri

Öneri 5. Yasal Düzenlemeler

–        İl düzeyinde çalışmalar yapan İl Etik Kurulu adı ile bir birimin oluşturulması ve okul, işyeri gibi yerlerde yaşanılan etik ihlalleri ile ilgilenmeleri temin edilebilir. (İl İnsan Hakları Kurulu örneğinde olduğu gibi),

–        Bu kurulun çalışma yöntemleri, yetki ve sorumlulukları vb. konuların belirlendiği bir yönerge hazırlanabilir.

–        Başta meslek okulları olmak üzere okullarda seçmeli ya da zorunlu “Değerler” adlı bir ders ya da belirli derslerin içerinde bağımsız ünitelerin eklenmesi;

–        Eğitim fakültelerinde “Değer Eğitimi” adlı bir dersin okutulması için girişimlerde bulunulması önerilebilir.

Değer eğitimi için uygun olduğu düşünülen hâlihazırda eğitim kurumlarında uygulanmakta olan bazı yöntemler şunlardır;

•         Soru sorma temelli öğrenme

•         Probleme dayalı öğrenme

•         İşbirlikli (kubaşık) öğrenme

•         Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretim

•         Tartışma

•         Örnek olay incelemesi yöntemi

•         Dramatizasyon yöntemi

•         Eğitsel oyunlarla değer eğitimi

•         Model olma

 

Bu yöntemler değerler eğitimini verecek öğretmen tarafından kendi pedagojik kabiliyetine göre, eğitim verilecek fertlerin yaş, cinsiyet, eğitim gibi özelliklerine göre, eğitim ortamına göre, eğitim veren ile alan arasındaki yaş farkına göre, planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 

Eki:

 

1-      Çalıştay tutanağı

TUTANAK

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“İÇ ANADOLU DEĞERLER EĞİTİMİ BÖLGE ÇALIŞTAYI” SONUÇ RAPORU

11-13 OCAK 2012 KIRŞEHİR

 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan ve 11-13 Ocak 2012 tarihlerinde yapılan 2. İç Anadolu bölge eğitim çalıştayı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde, Konya, Çankırı, Aksaray, Eskişehir, Ankara ve Kayseri illerinden temsilcilerin katılımıyla Kırşehir Temur otelde yapılmıştır.

Çalıştay saat 09.30 da açılış töreni ile başlamıştır. Açılışa Kırşehir Vali M. Ufuk ERDEN Milli Eğitim Müdürü Mesut AYRIKSA ve Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN katılmışlardır.

Milli Eğitim Müdürü Mesut AYRIKSA konuşmalarında misafirlere hoş geldiniz demiş ikincisi yapılan çalıştayın hayırlı olması dileğinde bulunmuştur.

Vali M. Ufuk ERDEN konuşmasında değerler eğitiminin önemli bir konu olduğu bu konuda yapılacak çalışmaların önemli bir husus olduğu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı bu sebeple geç kalındığında telafisi mümkün olmayan bir sonuç doğuracağını söylemiştir.

Programda Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr Rüştü Yeşil ve Yrd Doç Dr Davut AYDIN birer konuşma yapmışlardır.

Yapılan konuşmalar, sunular ve tartışmalar sonucunda aşağıdaki hususların sonuç raporunda yer alması uygun bulunmuştur.

 • Bu yıl ikincisi yapılan çalıştayın çok verimli geçtiği bu ve benzer bölgesel çalıştayların mutlaka yapılması gerektiği,
 • Değerler eğitimi bir ders olarak değil bir eğitim olarak yapılandırılmalı ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte olması gerektiği,
 • Değerler eğitiminin yapılandırmasında eğitim çalışmaları, araştırma çalışmaları, yayın çalışmaları, sosyo-kültürel çalışmalar ve yasal düzenlemeler olması gerektiği,
 • Değerler eğitiminde kullanılacak öğeler yerel kültürden ve halk kahramanlarından özlü sözlerin yerel kültürden seçilmesinin önemli olduğu,
 • Çocuklarda yaş büyüdükçe değerlerin farklılaştığı göz önüne alınmalı ve çok keskin sınırlı bir değerler eğitimi modeli yerine vatandaşların ihtiyaçlarını ve fiili durumları karşılayacak dinamik bir model uygulanması gerektiği,
 • Okullarda ölçülebilen bir kavram olarak akademik başarının ölçülmesi karmaşık bir süreç olan ahlaki başarıyı gölgelediği ve ötelediği, bu durumun da sıkıntıların temel kaynağı olduğu,
 • Kırşehir ahilik değerleri eğitimi projesi ADEP internet üzerinden yürütülen, okulları kâğıt ve işlem yükünden kurtaran bir proje olarak yapılandırıldığı, Ahilik kültürünün zaten toplumunuzda var olan Anadolu’nun fethi sürecinde büyük katkısı olan bir kültür olduğu, Projenin aylara belirli değerler verilmesi ve okullarda belirlenen değerler hakkında çeşitli çalışmalar yapılması esasına dayanmakta olduğu,
 • Karneleri derlere ait not kısmı kadar sağ taraftaki davranış notlarının da önemli olduğu,
 • Değerler eğitimini okulun dışına da çıkması gerektiği özellikle veliler ve esnafın ziyaretleri yâda eğitimleri yoluyla bilgilendirilmesi gerektiği,
 • Geleneksel Türk oyunlarının bu iş için önemli bir metot olduğu,
 • Huzurevi SHÇEK hastane bakımevi gibi yerlere yapılacak ziyaretlerin önemli olduğu,
 • Ahi Evran Veli, Yunus Emre, Mevlana, Hacıbektaş Veli gibi büyüklerin hayatının değerler eğitiminde kullanılabileceği,
 • İsmi ile müsemma okullar çalışması ile okulların ismini aldığı kişiler iler ilgili çalışmalar yapmasının önemi ve gerekliliği,
 • Değerler eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara Vali, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü gibi şehrin ileri gelenlerinin öncülük edeceği ve katılacağı etkinliklerin, ev ziyaretlerinin, okul faaliyetlerinin yapılmasının görünürlüğü ve etkinliği sağlayacağı,
 • Okullarda ki sınıf ve salonların değerler ile isimlendirilmesinin değerlerin kurumsallaşması açısından önemli olduğu,
 • Aileye yönelik bir değerler eğitimi programının gerektiği,
 • Okullarda bağımsız bir değerler eğitimi kulübü kurulması gerektiği,
 • Değerler eğitimi ile ilgili olarak hazırlanacak bir hizmetiçi eğitim ile Öğretmenlerin ve diğer personelin değerler eğitimi ile ilgili içerik, metot, uygulama gibi konularda eğitimden geçirilmesinin faydalı olacağı,
 • Okul ve kurumlarda mobbing (iş yerinde bir personelin diğer personele uyguladığı psikolojik baskı) ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapılmasının değerlerin öneminin anlaşılması için yararlı olacağı,
 • Değerler eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalarda okullarda uygulanabilecek çalışmalara örnek olarak şunların verilebileceği,
 • Değerler ağacı
 • Meslek sahipleri değer anlayışlarının belirlenmesi
 • Değerler hatıra fotoğrafları
 • Kurum gezileri hastane bakımevi huzurevi SHÇEK yurtları hasta evi, emekli evleri yalnızlar
 • Öğretmen ve personele verilecek bir hizmetiçi programı
 • Servislerde milli değerlere saygılı müzik cd si hazırlanması
 • Apartman kütüphanesi ile apartmanlarda komşuluk kültürünün oluşturulması
 • Veli mektupları
 • Yardımlaşma kermesleri
 • Hikâye, şiir, mektup, deneme, yazı yazma
 • Milli hikâyelerin anlaşılması ve anlatılması
 • Seminer, konferans, konuşmacı etkinlikleri
 • Duvar gazetesi, okul ve sınıf köşesi, pano çalışmaları
 • Meddahlık
 • Deyimler yarışması
 • Güzel konuşma ve şiir okuma yarışması
 • Geleneksel Türk oyunları çalışmaları
 • Değerler standı değerler kütüphanesi
 • Aile ve çevre eğitimleri
 • TV radyo programları
 • Üniversite ile işbirliği
 • Kan bağışı kampanyası
 • Kan kardeşliği uygulaması kan gurupların paylaşıldığı

Konularında fikir mutabakatına varılmıştır.

                 Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından hazırlanan İç Anadolu bölge eğitim çalıştayı 13 ocak 2012 Cuma günü tarafların iyi dilekleri ile sona ermiştir.

 

 


SONUÇ RAPORUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Ziyaretçi Sayısı: 000552504
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com