İÇ ANADOLU BÖLGESİ ARGE EĞİTİM ÇALIŞTAYI -2

04.01.2012

11-13 Ocak 2012
Değerler Eğitimi İç Anadolu Bölge Çalıştayı

KONFERANS KATILIMCILARININ DOLDURMALARI GEREKEN FORM İÇİN TIKLAYINIZ.

KONFERANS TARİHİ:   

11 OCAK 2012–13 OCAK 2012

Katılımcıların gelmesi (Otele giriş12:00 dan sonra yapılacaktır. )

11 Ocak 2012

KONFERANSIN 1.GÜNÜ

12  Ocak 2012

KONFERANSIN 2.GÜNÜ

13  Ocak 2012

KONFERANSIN KAPANIŞI

13  Ocak 2012 - 17:00

KONFERANS YERİ:
KIRŞEHİR

OTEL:
Temur Termal Hotel
http://www.temurtermalotel.com/

 

KATILIMCI İLLER:

Ankara, Konya, Eskişehir, Niğde, Sivas, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Şubeleri

Her İlden 3 Kişi Konferansa Katılacaktır.
1.İllerin Şube Müdürleri
2.Arge Ekibinden Sorumlu Öğretmenler

BÜTÇE:

Katılımcıların konaklama, yeme-içme giderleri Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

HAZIRLIK :

Konferansa katılacak tüm illere sunum yapmaları için gerekli imkân tanınacaktır. Sunumlarda illerimizin Değerler Eğitimi ile ilgili örnek faaliyetleri yer alacaktır. Sunumlar Aksaray –Ankara-Çankırı- Eskişehir- Karaman - Kayseri- Kırıkkale-Kırşehir- Konya - Nevşehir- Niğde-Sivas –Yozgat sıralamasında olduğu gibi alfabetik olarak yapılacaktır.

(İSTEYEN İLLERİMİZ STAND AÇABİLİR.)

 

GEREKÇE


MEB 2010-2011 öğretim yılında İlk ders ve değerler eğitimi konusunda 53 sayılı genelge yayımlaştır.(Ekte)
Günümüz dünyasında, akademik başarı kadar, çağdaş hayatın vazgeçilmezi hâline gelen, dürüstlük, saygılı olma, ahlaki değerlere uyma, rahat iletişim kurma, insan ilişkilerine özen gösterme, nezaket kurallarına uyma, öncelik kullanma, iş disiplini, temizlik, düzen vb. kavramlar da ön plana çıkmaktadır. Birey bir bütün olarak ele alınmakta, insanı insan yapan özelliklerin geliştirilmesine çaba harcanmaktadır.
Okullar eğitim için çok önemli, vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz kurumlar durumundadırlar.

Okul eğitimi çok önemlidir ancak, her ümidi, örgün eğitim kurumlarına, okullara bağlamak doğru bir düşünce değildir. Okul bilgi verir. Bilginin davranış hâline dönüşmesi, bilgili kişinin iyi ahlaklı, karakterli kişi olması, o bilgilerin duygularla bütünleşmesine bağlıdır. Duygular ise okul çağından çok önce insanda vardır ve belli yönlerde şekil almaya başlamışlardır. Eğitim için okul çağını beklemek, okulun başarısını tehlikeye atmak demektir. Eğer okul öncesinde duygular geliştirilmemiş ve doğru yönlendirilmesine çalışılmamışsa, okulun verdiği bilgiler büyük çapta eğreti kalacak, çocuk onları ezberleyecek, fakat kendisine mal edemeyecektir. İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini teorik olarak öğrenip kuralları, kanunları ezberlediği hâlde, yalan söylemeyi, rüşvet almayı, çalmayı, kişisel çıkarını her şeyden üstün tutmayı, başkalarını bertaraf etmek için onlara iftiralar atmayı, ayıplarını araştırarak, hilelerle onlara zarar vermeyi sürdüren, hatta bunları başarı sayan kimselerin varlığı, onların öğrendiklerini benimseyememiş olmalarındandır.
Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma, işbirliği, hoşgörü, önyargısız yaklaşma, şiddetten kaçınma vb. konuları kapsayan eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu programlarla amaçlanan, çocukları bu kavramlarla erken yaşlarda tanıştırmak, kendi akran grubuyla birlikte çeşitli masal, hikâye ve grup etkinliklerinden de yararlanarak bu kavramlar konusunda düşündürmektir. Doğal olarak, bu, daha çok bilişsel süreçlere hitap eden bir yaklaşımdır.

Değerli meslektaşlarım,

Yaşadığımız çağ baş döndürücü bir hızla gün geçtikçe yeni değişimlere ve gelişmelere sahne olmaktadır. Bunlara paralel olarak eğitim de durağan bir süreç olmaktan çıkmış sürekli sorgulanması gereken bir anlayış haline gelmiştir. Klasik sistem dediğimiz öğrenciye bilgi yükleme anlayışı yerini değişen durumlara göre bilgi ve becerileri kişisel gayretlerle öğrenebilme, bilgiye ulaşabilme, uygulayabilme özelliklerinin kazandırıldığı bir eğitim anlayışına bırakmıştır. Bu eğitim anlayışı da yeni bir öğretmen modelini ortaya çıkarmıştır.
Bu yeni modelde, her bir öğrenci topluma kazandırılması gereken ayrı bir değerdir. Bu değeri şekillendirip geliştirerek ileriye taşıyan da öğretmenlerdir. Hızla gelişen çağımızda, değişim kaçınılmaz bir gerçektir. Ülke kalkınmasında en önemli sosyal rolü üstlenen öğretmenlerin, kendilerini sürekli yenilemeleri, çağın gerisinde kalmamaları gerekir. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci başarısının arttırılması için öğrencinin eğitim sürecinin her aşamasına katılımını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme yaşantılarını düzenlemek artık bir zorunluluktur. Eğitimin niteliği arttırılarak öğrenci başarısı yükseltilmelidir.
Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerler kazanma süreci öncelikle ailede başlıyor. Çocukların ilk kez geniş manada sosyalleşme fırsatı buldukları ilk yer okul. Okul ve aile ortamının değer gelişiminde en önemli fırsatları birlikte sunduklarını söyleyebiliriz. Okul ve aile başta olmak üzere çocuğun etkileşim içinde olduğu bütün gruplar çevre, iletişim, bilişim araçları gibi etmenlerin de öğrenciler üzerinde etkileri azımsanmayacak ölçüde. Değerlere çok geniş bir perspektiften bakmak ve değerleri içselleştirilip bir davranışa dönüşmesini sağlayacak tüm araçlar üzerinde düşünmek zorundayız.
Değerler Eğitimi çalışmalarımızın hedefi, değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmek ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Değerler eğitimi; ahlâki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alanlarda uygun duyarlılıklar geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Değerler eğitimi ile aynı zamanda bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak amaçlanmaktadır.
İç Anadolu Bölgesinde eğitimin tüm paydaşlarını ‘Değerler Eğitimi İç Anadolu Bölgesi Çalıştayında bir araya getirmek önemli bir örnektir.  Ele alınan konuların ve ele alınış biçimlerinin çeşitliliği de (iyi örneklerin paylaşımı, panel, atölye ve yuvarlak masa çalışmaları) bu geniş katılımcı yelpazesini yansıtmaktadır.
İnanıyoruz ki, eğitimde iyi örnekler her zaman vardır; önemli olan, bu uygulamaların fark edilmesi ve paylaşılmasıdır.  İyi örneklerin paylaşımı, öğretmenlerde yeni farkındalıklar yaratabilmekte, öğretmenleri daha geniş bir perspektifte düşünmeye özendirmekte ve farklı uygulamaları kendi koşullarına nasıl uyarlayabilecekleri konusunda fikir geliştirmeleri için olanak yaratmaktadır.
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda sunulacak iyi örneklerin en önemli kaynağı illerin Ar-ge birimleridir. Bu çalışmaya katılarak örnek faaliyetlerinizi bizimle paylaşmanızı; Konferansta desteğinizi alacağımız inancı ile saygılarımı sunarım.

ŞEVKET KARADENİZ

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

BEKLENEN SONUÇLAR

  1. İllerde ortaya çıkan ‘ Değerler Eğitimi’ çalışmalarının iyi örneklerinin paylaşılması
  2. Ortaya çıkan iyi örneklerin model oluşturmasının sağlanarak Yaygınlaştırılması
  3. Eğitimde iyi örnek teşkil edecek bu tip çalışmaların kalıcılığının sağlanması
  4. İç Anadolu Bölgesindeki Okullarda öğrenciler tarafından uygulamaya konulan ve öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran ve okul yönetimine katkı sağlayan, kültürel ve sosyal yakınlaşmayı sağlayan örnek uygulamaları tanımak ve bu uygulamaların eğitim çevreleri tarafından paylaşılmasını sağlamak.
  5. Bölgemizdeki Okullarda yönetim, sosyal kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını teşvik ederek ülkenin geleceğinin yönlendirecek bilim, sanat ve kültürel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesine katkıda bulunulacaktır.
  6. Öğrenci başarılarını artırmaya yönelik örnek yerel girişimleri paylaşmak.
PROĞRAM

 

1.GÜN(11 OCAK 2012)

2.GÜN( 12 OCAK 2012)

3.GÜN(13 OCAK 2012)

08.00 – 09.30

 

KAHVALTI

KAHVALTI

09.30 – 11.00

 

Resmi açılış
Amaçlar-Beklentiler
Yrd.Doç.Dr.
Rüştü YEŞİL
Değerlerimiz ve Eğitime Yansımaları
(Ahi Evran Üniversitesi)

DEĞERLER EĞİTİMİ
ÖRNEK OKUL ÇALIŞMALARI
(Kırşehir)

DEĞERLENDİRME

11.00 – 11.15

 

Kahve Arası/Coffee Break

Kahve Arası/Coffee Break

11.15 – 12.45

OTELE YERLEŞME

Yard. Doç. Dr.  Davut AYDIN
(Ahi Evran Üniversitesi)
Ruh Sağlığı, Toplumsal ve İnsani Değerler

SONUÇ RAPORU
EYLEM PLANI
KAPANIŞ

13.00 – 14.00

 

ÖĞLE YEMEĞİ

ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 16.00

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR
AKSARAY, ANKARA, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KAYSERİ, KARAMAN

 

16.00 – 16.15

 

                   KAHVE ARASI

 

16.15 – 18.00

 

KIRIKKALE, KIRŞEHİR,KONYA ,
NEVŞEHİR,NİĞDE, SIVAS,
YOZGAT

 

19.00 – 20.00

AKŞAM YEMEĞİ

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
Ev Sahipliğinde
Akşam Yemeği

 

İRTİBAT

Sıra No

Adı ve Soyadı

Ünvanı

Cep Telefonu

E-posta

1

Ali ERDEM

Öğretmen

554

3842770

ali_erdem1907@yahoo.com

2

Dede Yunus ŞENBAY

Öğretmen

505

7798019 

ysenbay@yahoo.com

3

Yener İŞÇİMEN

Öğretmen

505

4325539 

yeneriscimen@hotmail.com 

4

Sevim AKGÜL

Şef

505

7557964

sevimakgul40@hotmail.com

Ziyaretçi Sayısı: 000551738
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com