Kırşehir M.E.M Ar-Ge Şubesi’nin yürütmekte olduğu Comenius Regio Projesi ile ilgili çalışmalar

14.06.2010

Müdürlüğümüz Comenius proje ara raporu

COMENIOUS REGIO PROJESİ İSPANYA EĞİTİM ZİYARETİ RAPORU(06–08 Haziran 2010)

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE şubesi tarafından 06–08 Haziran 2010 tarihlerinde “The method of working the language skills throughout the school life”adlı Comenious Regio projesi kapsamında aşağıdaki okullara ‘Eğitim Ziyareti’ geçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler, okulların durumu, Türk Milli Eğitim sistemi ile İspanyol Eğitim sistemleri arasındaki veriler aşağıda toplanmıştır.

İlk ziyaret ettiğimiz kurum: Dirección General de Política Educativa Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (http://www.educaragon.org)

Projenin yasal temsilcisi ve koordinatörü olan kuruluş Aragon Eğitim bölgesinin temel aktörlerinden birisidir. Kurum temelde aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

1.Aragon bölgesindeki eğitim faaliyetlerine öncülük etmek, eğitsel konferanslar düzenlemek, okuma yazma faaliyetlerini yaygınlaştırmak, bu bölgedeki kütüphaneleri düzenlemek, öğrencilerin kütüphanelerden yararlanmalarını temin etmek, yazarları ve şairleri öğrencilerle buluşturup öğrencilerin ilgisini okuma faaliyetlerine çekmek

2.Okul öncesi Eğitimden başlayarak yaygın eğitim kurumlarına kadar öğrencilere’ Knowing to read’ dedğimiz ‘Okumayı anlamak’ kavramını aşılamak

3.Yerel anlamda kurumu, öğrencileri, okul aile birliklerini, öğretmenleri, eğitim anlamında destekleyecek yerel çalışmalara öncülük etmek

4.Okullarda yabancı dil eğitimini (İngilizce, Fransızca, Katalanca) desteklemek.

5.Bölge yoğun anlamda göç alan bir konumda olduğu için yeni gelen öğrencilere ‘İspanyolca ve Katalanca ‘ dil desteği sağlamak. Bu dil desteğine İspanyol eğitmenler - “Spanish tutors” and “Welcome tutors adını vermektedir.

6.Aragon bölgesinde eğitim-öğretim programını ‘Pisa Raporlarına’ göre yeniden düzenlemek

7.İki yılda bir Çocuk ve Gençlik festivalleri düzenlemek

Centro de Profesores y Recursos de Fraga http://www.cprfraga.org

Türkçesi ‘Öğretmen Akademisi’ olan bu kurum bu bölgedeki 15 ilköğretim, 3 okul öncesi,1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi, 3 lise öğretmeni olmak üzere 341 öğretmene yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kurum Aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

1.Okul öncesinden liseye kadar tüm öğretmenlerle ilgili teknoloji, mesleki yeterlilik, hizmet içi eğitim faaliyetleri, yurtdışı tecrübeleri, engelli öğrencilere yardım, göçmen öğrencilere destek çalışmaları yapmak.

2. Eğitsel kaynak, yenilikçi eğitim öğretim etkinliklerini ve Ar-Ge çalışmalarını öğretmenlere tanıtmak.

İspanya’da zorunlu eğitim 8 yıldır. Temel eğitim görmüş olanlara bir vasıf belgesi, başarılı olmayanlara ise bir eğitim belgesi verilmektedir. Vasıf belgesi alan öğrenciler orta öğrenime ya da meslekî eğitim kurumlarına devam edebilmekte, diğerleri ise yalnızca kısa dönemli bir meslekî eğitim kursuna katılabilmektedir.

İspanya’da meslekî eğitim, kabul koşulları ve farklı meslekî nitelikler çerçevesinde iki modelden oluşmaktadır. Bunlardan kısa süreli meslekî eğitim sağlayan kurumlar, zorunlu okul dönemini tamamlayan ancak genel orta öğretime devam etmeyen tüm öğrencilere açıktır. 2 yıl süreli kısa meslekî eğitim programları, genel eğitimin yanı sıra belli bir mesleğe yönelik olarak temel eğitim olanakları sağlamakta ve “teknik asistan” diploması vermektedir. Uzun süreli meslekî eğitim sağlayan kurumlar ise belli uzmanlık alanlarına göre eğitim vermekte ve programı başarı ile tamamlayan öğrenciler meslekî vasıf belgesi almaktadır. Bu tür eğitime katılabilmek için kısa süreli meslek eğitim belgesine veya çeşitli sürekli eğitim programlarına katılma koşulu aranmaktadır. İki yıl süreli bu programa ek olarak, 3 yıl süreli ve özel meslekî eğitim veren başka program ise eğitim döneminin başarıyla tamamlanması hâlinde “uzman teknisyen” diploması sağlamaktadır.Ziyaret ettiğimiz bu tip okullardan birisi olan ‘Instituto de Educación Secundaria Bajo Cinca http://www.iesbajocinca.org’ 499 öğrenci nüfusuna sahip bir devlet okuludur.12-16 yaş grubuna hitap eden bu okulda 16-18 yaşları arasındaki öğrencilere ayrıca mesleki eğitim verilmektedir.Bu dönem İspanyadaki zorunlu eğitim faaliyetleri kapsamında yer almamaktadır.Öğrenciler 12-16 yaşları arasında zorunlu orta öğretim eğitimini tamamladıktan sonra bu okulda ulaştırma ve ticaret alanlarında mesleki eğitim alabilmektedir.Bu tip okullarda mesleki eğitim 2 yıl sürmektedir.Katalanca ve İspanyolca bu okullarda zorunlu diller arasındadır.

İspanya’da işletme, teknik okul ya da meslekî eğitim merkezlerince ortaklaşa gerçekleştirilen bir çıraklık eğitimi verilmektedir. Buna karşın belli programlar çerçevesinde, teorik eğitim dönemi süresi içinde ya da bitiminde uygulamalı staj imkânları sağlanmaktadır. İspanya’da eğitim ve meslekî eğitimin sorumluluğu esas olarak merkezi hükûmette eğitim bakanlığına aittir. Meslekî eğitimin finansmanı devlet tarafından karşılanır. Finansman yükümlülüğü aşamalı olarak eğitim ve bilim bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından özerk bölge hükümetlerince karşılanır.

İspanya’da genel eğitim sistemi,

-Okul öncesi eğitim (0-3,3-6) yaş)

-İlkokul (6-12 yaş)

Ziyaret ettiğimiz ve proje ortağımız olan Centro de Educacion Infantil y Primaria Francisco Galiay Saranana okulu bu tip okullardan birisidir.

"Francisco Galiay Sarañana" of Ballobar, province of Huesca, Aragon okul öncesi eğitimden başlayıp 12 yaşına kadar öğrencilerin devam ettiği, 70 öğrenci,13 öğretmen kapasiteli bir devlet okuludur. Özellikle gözümüze çarpan iki öğretmenin aynı sınıf ortamında yer alması ve okuma engeli taşıyan ya da öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencinin başında bir öğretmenin olması ve tüm günününü ona ayırmasıydı.

C.E.I.P. San Juan Bautista okulu yine ziyaret ettiğimiz okullar arasındaydı.

Okul 3-6 yaş grubunda okul öncesi öğrencilerden başlayıp 12-14 yaş grubuna kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı bir devlet okuludur. Okulda 199 öğrenci yer almaktadır. Bu okulda yoğun bir şekilde göçmen öğrencilerin( özellikle Bulgarlar) bulunduğunu gördük. Yerel Öğrencilerin çoğu Katalandır.199 öğrenci kapasitesine sahip bulunan bu okulda öğrencilerin % 40 göçmendir.

Haftada 2 saat Katalanca dersinin yanı sıra zorunlu 4 Saat İspanyolca ve 4 saat İngilizce dersi bu tip okullarda bu bölgede mutlaka verilmektedir.

Yoğun dil eğitiminin göçmen öğrencilere okulda Öğretmenler tarafından verildiğini gördük.

-Zorunlu orta eğitim (12-16 yaş temel ve meslekî teknik eğitimi içerir)

-Akademik orta eğitim (fakülteler)

En azından 4 orta eğitim branşı düşünülmektedir.

-Sanat

-Tabiat ve insan bilimleri

-Edebiyat ve Sosyal Bilimler

-Teknoloji

Bunlar aynı zamanda temel meslekî eğitimi de içerir. Meslekî eğitim 2 temel bölüme ayrılabilir.

A- Temel Meslekî Eğitim

Temel meslekî eğitim, katılımcıların bilgi, beceri, temel konularda yetkinlik sahibi olmasını hedefler, özel çalışmalarla belirli alanlara eleman hazırlarlar. Ve buna olanak sunarlar. Bu kariyer edinme sürecinde rehberlik ederek sahip oldukları meslekî faaliyetler ve bunlarla ilgili yetenek ve davranışları kullanabilecekleri meslekî tercihler sunarlar.

B- Özel Meslekî Eğitim

Özel meslekî eğitimin amacı öğrencinin bir meslek edinmede yeteneklerini, yeterliliklerini, bilgisini tanımasını, geliştirmesini sağlar. Üretim sistemindeki değişikliklerle birlikte mevcut süreç iş dünyasındaki değişiklikler ve yeni teknolojiler ve bunların etkileri ile ilgilidir.

Meslekî eğitim 3 amacı hedefleyen uygun bir çalışma için uğraşmaktadır.

- Dünyadaki çalışma (iş) dünyasına entegrasyon.

-Meslekî eğitimleri bölümlere ayırma,

-Uzmanlık derecesinde eğitim almış işçiler tedarik etme

İspanya’da 6, 14 yaş arası olan temel genel eğitimden sonra 14-16 yaş arası bir tür sanat okulu denebilecek ve temel meslek eğitimi içeren genel orta eğitim gelecekteki çalışmalar bir oryantasyon hizmeti şeklinde verilir. Orta eğitimden sonra öğrenciler uygulamalı eğitim ya da iş hayatına gidebilirler. Uygulamalı eğitimde dil, sosyal bilimler, bilim, teknoloji, yönetim, sanat dallarından gidebilirler. Burayı bitirenler meslekî teknik eğitime ya da üniversiteye giderler.

KATILIMCILARIMIZIN PROJE HAKKINDAKİ TEMEL İZLENİMLERİ AŞAĞIDADIR:

6-11 Haziran tarihleri arasında ispanya’nın Fraga kentine yapılan Regio projesi kapsamındaki ziyaret bir hoş geldiniz toplantısı ile başladı. Bu toplantıda daha önceden belirlenen program üzerinde yeniden konuşuldu ve ziyaretlerin daha verimli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ziyaretlerin birincisi olarak Fraga’nın bir köyünde bulunan bir ilköğretim okulu ziyaret edildi ve orada idareci ve öğretmenlerle okulun özelliği ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Okul incelendiğinde görüldü ki çok sayıda göçmen öğrenciler var ve bu öğrenciler için özel bir çaba gösteriliyor. Bu öğrencilerin hem okula hem de ülkeye kazandırılması için özenli bir çalışmanın uygulandığı görüldü. Özellikle hem fiziksel hem de sosyal açıdan dez avantajlı öğrenciler için bire bir programların hazırlandığı ve verimli bir şekilde uygulandığı görüldü. Ayrıca okulun fiziki kapasitesinin yetmediği durumlarda pratik yollardan çözümler bulunduğu ve bazen okul koridorların bile geçici bir süreliğine derslik olarak kullanmaktan çekinmediklerini gözlemledik. Buna ek olarak okul koridorlarının zaten bir sergi salonu gibi öğrenci çalışmalarını sergilemek üzere kullanıldığı ve bir derslikten farkı olmadığı görüldü.

Fraga’daki ikinci ziyaretimiz yine bir köydeki okulöncesi eğitim kurumuna oldu. Okulda ve çevresinde yapılan incelemelerde bu okulun hem fiziki şartları itibari ile hem de veli profili açısından standartların üzerinde bir okul olduğu fark edildi. Yine okul içerisinde yaptığımız incelemeler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde okulda yapılan güzel uygulamaların olduğu saptandı. Özellikle 0-3 yaş grubunun da okulda barındırılabilmesi ve 3-6 yaş çocuklar için sosyal yaşantıda kendilerine kolaylık sağlayacak bilgilerin bir oyun formatında veriliyor olması not aldığımız konulardandı.

Bir diğer ziyaret ise öğretmenlere mesleki alanda destek sağlayan bizdeki hizmet içi eğitim kurumuna eşdeğer bir kurumdu. Burada yaptığımız incelemelerde kurum olarak öğretmenlerin birçok ihtiyaçlarına cevap verdikleri ve bunu çok çabuk bir şekilde yaptıkları görüldü.

Ziyaretin son aşamasında yapılan değerlendirme toplantısında ortak okul ve kurumların iki ziyaret arasında proje kapsamında hangi çalışmaları yaptıkları ve yapacakları konuşuldu. İspanyol ortaklar bu süre zarfında İngilizce eğitim metotları konusunda yaptıkları eğitimden örnekler sundular ve projenin eş zamanlı devam edebilmesi için Kırşehir’de de böyle bir çalışmanın yapılmasına karar verdik. Son olarak sonraki hareketlilik tarihleri ve kalan bir yıl için yapılabilecek çalışmaların bir ön görüşmesi yapılarak bu dönemki değişimi tamamlamış olduk.(Yasin Doğaner-Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü)

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE şubesi tarafından 06-11 haziran 2010 tarihlerinde yaptığı İspanya ziyareti başarı ile geçmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Yapılan incelemeler de okulların fiziki şartlarının ihtiyaçlara göre belirlendiği görülmektedir. Sınıf olarak kullanılan birimlerin büyüklü küçüklü olduğu ve ihtiyaca göre maksimum verim ile kullanıldığı tespit edilmiştir. Tüm sınıfların 24-30 kişilik olması gibi bir ön şart olmaksızın 3-4 kişilik özel öğretim-eğitim sınıfları bulunurken 30 kişilik sınıflar da mevcut olmaktadır. Hatta ihtiyaç durumunda koridorların paravan ile kapatılarak sınıf olarak kullanılması yoluna gidilmektedir. Tüm birimler öğretmen odaklı olarak planlanmaktadır. Öğrenciler “ders sınıflarını” sıra ile dolaşmaktadırlar.

Öğrenciler derslerini öğretmenlerin belirlediği ihtiyaçlarına göre ve kendi isteklerine göre belirlemektedirler. Bu durumda esnek planlama ve istediği sınıfta ders alması mantıklı ve uygulanabilir bir hal almaktadır. Öğretmenler pedagojik eğitimlerini çeşitli okullarda yapmakta ve okul yönetimi ( okul aile birliği ) ile anlaşarak okulda görev yapmaktadırlar. Memurluğa giriş sınav ile yapılmakta ve her 3 yılda bir tekrar sınava girerek haklarını uzatmaktadırlar. Bu uygulama öğretmenin ihtiyaçlarını kendisinin belirlemesini ve bu konuda eğitim almak için özel gayret göstermesini sağlamaktadır.

İspanya da gidilen bir eğitim merkezi öğretmenlerin ve halktan ihtiyaç duyanların eğitimlerini aldıkları bir yer olarak planlanmıştır. Bu eğitim merkezinde öğretmenler kendi eksikliklerini belirleyerek talepte bulunmakta ve burada eğitimlerini alarak bu eksiklerini tamamlamaktadırlar. Aynı zamanda bu merkez halktan ihtiyacı olanların da kullanabileceği bir merkezdir. Özellikle göç sorununun yoğun hissedildiği bölgelerde göçmenlerin adaptasyonu için dil dersleri, ehliyet dersleri, sosyal işler ve merkezi hükümetin istediği diğer eğitimler bu merkez tarafından verilmektedir. Bir çeşit halk eğitimi merkezi olarak çalışan merkez daha ziyade öğretmenlerin eksikliklerini tamamlamaları için kurulmuş bir birimdir. Bu birimde, şehirde görev yapan ileri gelen eğitimciler yarı zamanlı yada tam zamanlı olarak görevlendirilmişlerdir.

Ziyaret edilen, Türkiye’de ki orta öğretim kurumlarına denk gelen okulda zorunlu eğitim süresi 16 yaşına kadar devam etmekte. Bu sınıftan sonra isteyen öğrenciler başka okullarda yüksek öğrenime yönelmektedir. İsteyen öğrenciler için ise 2 yıl süresince ekonomi yada lojistik-ulaşım dersi alarak teknik eğitim alabilmektedirler. Bu dersler öğrencinin talebine göre belirlenirken yukarıda sayılan iki ders bölge ekonomisi için geçerli olan derlerdir. Bu iki yıllık eğitimi bitiren gençlere teknik eğitim diploması verilmektedir.

Okul öncesi eğitim ise yapılan çalışmalar ile en alt seviyeye indirilmiştir. Ziyaret edilen okullarda 4 aylık iki bebek okul öğrencisi olarak gözükmekteydi. Her yaş grubu için ayrı sınıflar bulunmakta ve öğrenciler farklı öğretmenler tarafından eğitilmektedir. Yapılan eğitim modeli ile öğrenciler sıkılmadan okula gelmekte ve gün içerisinde yapacakları aktiviteleri yapabilmektedirler. Bu eğitim kurumunda dikkati çeken bir diğer husus ise temizlik konusunda takınılan tutumdur. Öğrenciler temiz bir ortamda öğrenim görürken okul yönetimi yada öğretmenler tarafından hijyen takıntısı yapılmamaktadır. Temizlik eğitimi verilmekte kirlenen çocuk kendi temizliğini kendisi yapmaktadır.

Bölgenin çok yoğun ve çeşitli ülkelerden göç alan bir bölge olduğu düşünüldüğünde eğitimin zorluğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum ile başa çıkabilmek amacıyla merkezi hükümet ihtiyaç duyduğu konularda kendi istediği dersleri zorunlu dersler kapsamına almakta geri kalan dersleri ise seçmeli olarak öğrenciler tarafından verilmektedir. Seçmeli dersler belirli sayıda öğrenci tarafından istenildiğinde okul yönetimi tarafından sağlanan öğretmen tarafından verilmektedir.

Yapılan ders kitabı incelemesinde aşağıdaki hususların iyi uygulamalar olarak görülmektedir.

Kitapların başlangıç kısmında kitabın nasıl kullanılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmış. Ünitelerin nasıl işleneceği tarif edilerek hangi bölümde neyin anlatıldığı nerenin amaç nerenin işleniş nerenin örnek olduğu tarif edilerek kitabın, öğretmenin öğrencinin ve velinin anlayacağı şekle gelmesi sağlanmıştır.

Kitabın ikinci kısmında ise ilgili sınıfın fiziksel düşünsel sosyal özellikleri anlatılmıştır. Bu bölümde öğretmen öğrenci ve veli bu konuda bilgi sahibi olmaktadırlar. Aynı zamanda öğrencinin beklentileri; davranış şekilleri, olumlu yada olumsuz yönelimleri anlatılmaktadır. Bu durum öğretmen öğrenci ve veli için bir bilgilendirme ve sınırlama durumu ortaya konulmaktadır. Herkes beklentisini ortaya koymakta ve buna göre davranış beklemektedir.

Ünite başlangıcında o ünite ilgili amaç, hedef, faaliyet, kazanım ve takvim bulunmaktadır. Bu durumun herkesi bağlayıcı bir hüküm olarak ünite başlangıcında bulunmaktadır. Bu sayede öğretmen neyi anlatacağını, öğrenci neyi öğreneceğini, veli ise eğitim sürecinde neler olacağını bilmekte ve deklare etmektedir.

Ünite başlangıcında her konu anlatıldıktan sonra en basit soru ile başlamaktadır. 6. sınıf seviyesinde 2+2=? Sorusu ile başlangıç yapılmaktadır. Konu ile ilgili öğrencilerin yapabileceği bireysel yada toplu etkinlikler verilmiş ve bunların teknik açıklamaları yapılmaktadır.

Ünite konuları (matematik dersi özelinde) günlük hayattan örnekler ile şekillendirilmektedir. Araba hızı, tavuktan yumurta, lira hesabı, tren hızı, meyve suyu konuları verilerek günlük hayattan örnekler ile pekiştirme yapılmaktadır. Özellikle uzunluk ölçüsü ile ilgili sorular harita üzerinden hesaplar ile yapılmaktadır. İki birim arasındaki mesafe çeşitli ölçü birimleri ile yazılarak bunların toplaması yapılarak hem harita okuma hem de ilgili matematik konusu işlenmiş olacaktır.

Her konu bitiminde en az 10 soru ve cevabı bulunmaktadır. Sorular içerisinde satranç tahtası yoğun olarak kullanılmaktadır.

Konuların uygun olanları şiir ile verilmekte ve anlatın güçlendirilmektedir. Bu sayede ezber kolaylaştırılarak sayısal veriler akılda kalması kolaylaştırılmaktadır. Alışveriş ile ilgili sorular sıklıkla kullanılarak alışveriş mantığı geliştirilmektedir. Spor müsabakalarının sonuçları ile ilgili örnekler ile grafiksel anlatımda kullanılmaktadır.

Ünite içerisinde yer alan teknik terimler ile ilgili bir küçük sözlük bulunmaktadır.

 

ŞEVKET KARADENİZ

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

24.06.2010

Ziyaretçi Sayısı: 000552534
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü STRATEJİ
Telefon: 0-386 213 51 50 Dahili:1307    Eposta: strateji40@hotmail.com