KAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ

DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu araştırmanın amacı, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan her düzeydeki personelin, Motivasyon ve İş Doyumu’na ilişkin görüşlerini tespit etmektir.

Araştırmada kimliğinizin belli olmasını sağlayan herhangi bir soru bulunmamaktadır.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgiler, ikinci bölüm ise  motivasyon ve iş doyumuna ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Anketteki ifadelerin dikkatli bir şekilde kodlanması önem arz etmektedir. Lütfen her bir ifadeyi dikkatle okuyarak karşılarındaki ölçekte görüşünüzü en iyi yansıtan seçeneği seçiniz.
İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

 

BÖLÜM I : MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL BİLGİLERİNE İLİŞKİN SORULAR:

1. Cinsiyetiniz

Kadın

Erkek

2.Öğrenim durumunuz

Lise

Önlisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

3.Mesleki kıdeminiz

1-5 Yıl

6-10 Yıl

11-15 Yıl

16-20 Yıl

21 ve Üstü

4. Ünvanınız

Yardımcı Hiz.Sınıfı/ Sözleşmeli

Memur / VHKİ / Şef

Şef

Görevli Öğretmen

Denetim / Şb. Müdürü /Müdür Yard.

II.BÖLÜM : Aşağıda bir işyerinde çalışanların motivasyonu ve iş duyumuna ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Lütfen ifadeleri dikkatle okuyarak karşılarındaki kutucukları işaretleyelim.

Kesinlikle Katılıyorum Büyük Ölçüde Katılıyorum Orta Düzeyde Katılıyorum Az Katılıyorum Hiç Katılmıyorum
5. İş yerimde fizyolojik ihtiyaçlarım (çay,sigara, dinlenme vb.) karşılanmaktadır

6. İş yerimin fiziki şartları yeterlidir. ( temizlik, ısınma, havalandırma, aydınlatma, gürültü vb.)

7. Çalıştığım birimden memnunum.

8. Yaptığım işler karşılığında yeterli maaş/ücret almaktayım.

9. İşyerimde verimli çalışmam için gerekli olan araç ve gereçler temin edilir..

10. İşimi severek yapıyorum.

11.İş yerinde arkadaşlarımla rahat iletişim kurabilmekteyim

12.Yöneticilerimle rahat iletişim kurabilmekteyim.

13.İş yerimde çalışanlar başarılarından dolayı ödüllendirilmektedir.

14.İşyerimde görevimle ilgili alınacak kararlarda görüşüm alınır.

15.Görev alanıma giren konularda inisiyatif kullanabilirim

16.İşimle ilgili sorunları amirlerimle görüşerek tartışabilirim.

17.İş yükü mesai saatleri içinde tamamlanacak düzeydedir.

18.İş yerimdeki iş yükü adil bir şekilde dağıtılmaktadır.

19.Kurumda çalışanlara sağlanan sağlık hizmetleri yeterlidir

20.Çalışma ortamlarımız yeterli güvenliğe sahiptir.

21.İşyerimde mobbing yoktur. (Mobbing: Özellikle hiyerarşik  yapılarda gücü elinde bulunduran kişi veya grupların diğerlerine  psikolojik yollarla uzun süreli sistematik baskı, şiddet, taciz  veya sıkıntı vermesi.)

22.İşyerimde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmaktadır.

23.İş yerimde çalışanlarla ilgili önemli günler/durumlar hatırlanır  (Doğum günü, başsağlığı vb).

24.İhtiyaç duyduğumda yıllık ve özre dayalı izin hakkımı kullanmaktayım.

25.İş yerimde kişilerin saygınlığına önem verilmektedir.

26.Yaptığım işin kariyerimi artıracağına inanıyorum.

27.Mesleki gelişimim için yapılan faaliyetlere katılımım sağlanmakta ve teşvik edilmektedir.  

28.Kurumum çağın gelişim ve değişimlerini takip etmekte ve bu değişimleri iş hayatına yansıtmaktadır.

29.Çalışanlara yeterli sosyal faaliyetler düzenlenmektedir (piknik, gezi, kokteyl vb.).

30.Amirlerimin tutum ve davranışlarında tutarlılık vardır.

31.İş arkadaşlarımla işbirliği içinde çalışabilmekteyim.

32.Müdürlüğümüzdeki farklı birimler arasındaki iletişim yeterli düzeydedir.

33.Kurumda çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

34.Kurumda bireysel performans değerlendirme; adil, tarafsız ve objektif kriterlere dayalı olarak yapılmaktadır.